Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih — Jalaluddin Rakhmat

Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih

Karya Dr. Jalaluddin Rakhmat

Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih -- Jalaluddin Rakhmat

Ebook Gratis

Download Ebook

Sabtu, 21 Oktober 2006. Di Makkah Al-Mukarramah. Tokoh-tokoh Sunni dan Syi’ah dari Irak dan dari delapan negara Islam lainnya seorang demi seorang memberikan tanda tangannya pada Deklarasi Makkah. Di belakang mereka ada gambar Ka’bah yang dikelilingi oleh ratusan ribu orang yang bertawaf. Peristiwa ini disiarkan langsung oleh Al-Jazirah ke seluruh dunia. Kedua mazhab besar dalam Islam saling mengakui dan saling memuliakan seraya memutuskan saling pengakuan ini dalam deklarasi yang bersejarah. Inilah muktamar besar pertama Sunni dan Syi’ah sejak 1947.

“Muslim ialah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya. Prinsip dasar ini berlaku sama bagi Sunni dan Syi’ah tanpa kecuali. Kesamaan di antara kedua mazhab ini berkali-kali lebih banyak daripada perbedaan dan penyebab perbedaannya. Perbedaan di antara keduanya hanyalah perbedaan pendapat dan interpretasi dan bukan perbedaan esensial dalam akidah atau substansi rukun Islam. Dari segi syari’ ah, tidak boleh salah satu dari kedua, mazhab itu mengucilkan, membid’ahkan, atau dengan cara apapn melemparkan kecaman pada keimanan dan kepercayaan pengikut mazhab yang lainnya, atas dasar sabda Rasulullah Saw. : “Jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya: Kamu kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya.”

Semoga dengan hadirnya buku “Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih”, maka dapat mencerahkan kita dapat agar senantiasa mengedepankan akhlak, mendahulukan persatuan daripada perbedaan.

DAFTAR ISI
Glosarium 9
Pengantar Edisi Revisi 17
Deklarasi Makkah 25
BAGIAN PERTAMA 31
1. Karakteristik Paradigma Fiqih 33
Paradigma Fiqih 36
Kebenaran Tunggal 42
Asas Mazhab Tunggal 47
Kesalehan Diukur dari Kesetiaan Kepada Fiqih 51
2. Karakteristik Paradigma Akidah 57
Kebenaran Jamak (Multiple Reality) 62
Tinggalkan Fiqih demi Persaudaraan 66
Ikhtilaf sebagai Peluang untuk Kemudahan 82
Kesalehan Diukur dengan Akhlak 91
3. Dari Syariat ke Fiqih 92
Makna Syariat dan Fiqih secara Bahasa 97
Contoh Prosedur Perumusan Fiqih 104
Definisi Ilmu Ushul 104
4. Dari Ikhtilaf ke Ikhtilaf 108
Penjelasan Imam Ali tentang Sebab Khilaf dan Ikhtilaf 112
Sebab-sebab Ikhtilaf 114
Sebab-sebab Khilaf 123
 5. Dahulukan Akhlak 141
Akhlak dalam Al-Quran 143
Akhlak dalam Sunnah 147
Akhlak dalam Ushul Al-Fiqh 152
BAGIAN KEDUA 155
6. Fiqih Al-Khulafa Al-Rasyidin : Fiqih Penguasa 157
Urgensi Fiqih Sahabat 158
Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Sahabat 160
Karakteristik Fiqih Sahabat 165
Kesimpulan 170
7. Fiqih Tabi’in : Fiqih Ushul 171
Apa yang dimaksud dngan Fiqih Tabi’in 173
Bukti-bukti Manipulasi Hadis 175
8. Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqih 178
Sejarah Pembentukan Mazhab 180
Imam-Imam Mazhab yang Terlupakan 183
Imam Ja’far Ibn Muhammad Al-Shadiq 185
Imam Abu Hanifah 188
Imam Malik 189
Imam Syafi’i 191
Imam Hanbali 192
9. Stagnasi Pemikiran Fiqih : Masa Ketertutupan 194
Karakteristik Zaman Stagnasi : Tradisi Mensyarah Kitab 195
Fanatisme Mazhab 197
Penutupan Pintu Ijtihad 201
Sebab-sebab Stagnasi 202
10. Fiqih Ditelaah Kembali : Fiqih Kaum Pembaru 204
Latar Belakang Skripturalisme 207
Kegagalan Skripturalisme 208
11. Fiqih Kaum Pembaru : Mazhab Liberalisme 211
Sejarah Mazhab Liberalisme 212
Tradisi Ijtihad bi Al-Ra’y 212
Tafsir bi Al-Riwayat dan Tafsir bi Al-Dirayat 219
Pokok-pokok Pemikiran Mazhab Liberalisme 222
Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman 222
Kritik pada Fiqih Ibrahim Hosen 223
Kritik pada Fazlur Rahman 225
12. Dari Sunnah ke Hadis atau dari Hadis ke Sunnah 230
Dari Sunnah ke Hadis 233
Dari Hadis ke Sunnah 235
Catatan-Catatan 239
Kepustakaan 279
Indeks 283

Semoga ebook “Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih” karya Dr. Jalaluddin Rakhmat ini dapat membangun kesadaran kita dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Amiin.

Btw, jika rekan-rekan juga tertarik dengan dunia website dan internet marketing, rekan-rekan dapat mengisi form untuk memperoleh tutorial gratis dengan mengklik link http://superinternetmarketer.com/register atau mengklik gambar di bawah ini.

Salam Sukses Bahagia,

Admin Gudang Ebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*